แนะนำประวัติและผลงาน

                             

  [ Home: กลับหน้าแรก] [ การศึกษา ][ ธรรมะกับชีวิต ][ เศรษฐกิจและการเมือง ][ พระพุทธอุบัติภูมิ ] [ 50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ. ][ ประวัติและผลงาน ]

Free counter and stats for your website on www.motigo.com


WEB BOARD 

โปรดแสดงความคิดเห็น

๔ ตุลาคม ๒๕๕๕--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเว้ปไซต์ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชกำลังชี้แจงโครงการดำเนิน งานต่อคณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ณ สโมสรตำรวจบางเขน โดยมี ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมลนิธิ 5 ธันวามหาราช และ ฯพณฯชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดสาหกรรม ที่ปรึกษามูลนิธิเป็นผู้ชี้แจง

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตรในนามสมาชิก สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียน Hwarang Elementary School, Seoul, Republic of Korea โดยมีอาจารย์อัศวิน นันทะแสง ผอ. สนศ
 และอาจารย์พวงผกา ทนันไชย รองผอ.สนศ.ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสเข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมกิจการโรงเรียน ระหว่าง 23-26 เมษายน 2555

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยี การศึกษาแห่งประเทศไทย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย บูรพา อุปนายก และรศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลาขาธิการสมาคม ประชุมคณาจารย์สาขา เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อกำหนดจุดยืนและแนวทางการจัด หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา ณ คณะครุศาสต์ จุฬาฯ เมื่อวันศุกร์ที 7 มกราคม 2554

  แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์" โปรดโหว

 

 
 

 จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลนายกเศรษฐา ทวีสิน

เรื่อง ๑๕ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย
เรียน ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน
 
        นายกรัฐมนตรี 


ด้วยกระผม ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาวิชา การศึกษา ประธานสภาปฏิรูปการศึกษาแห่งประเทศไทย ในนามสมาชิกที่เป็นคณาจารย์และนักการศึกษาไทยมีความห่วงใยคุณภาพการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษาที่ต่ำลง อาทิ ผลการสอบของนักเรียนทุกระดับชั้น สอบตกเกือบทุกกลุ่มสาระและทุกวิชา และคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำอยู่ในระดับ ๘ ของประชาคมอาเซียน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษามากเป็นอันดับต้นๆ ของงบประมาณที่จัดให้กระทรวงทะบวงกรมต่างๆ พวกเราเชื่อว่า คุณภาพการศึกษา เป็นรากฐานการพัฒนาคุณภาพการเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของประเทศ หากเราไม่ทำอะไรเลยในภาพรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว อนาคตของประเทศไทยจะน่าเป็นห่วงมาก เพราะกระทบกระเทือนกับความมั่นของของชาติอย่างแน่นอน
      กระผมจึงขออนุญาตเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๑๕ ประการเพื่อให้ ฯพณฯ ท่านสั้งการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดีขึ้นดังนี้

       ประการแรก ปรับและทบทวนกฎหมายการศึกษาและระบบการศึกษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและความเจริญก้าวหน้าของโลก ให้มีสมดุลระหว่างการศึกษาเพื่อเสริมสร้างลักษณะความเป็นไทย และวิถีไทย และความเป็นสากล กำหนดให้สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และเขตพื้นที่ตราธรรมนูญและระบบการศึกษาของตนเองเพื่อเป็นกฎหมายรองจากกฎหมายหลัก และมีการพัฒนาแผนแม่บทวิชาการนำแผนแม่บทการบริหาร โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บรรจุสารบัญญัติตามแบบตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในหลายหมวดหลายมาตรา ทำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับกับผลิตประชาชนให้เติบใหญ่เป็นคนไทย ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นดีและเป็นคนเก่ง จนทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่น่าอัปยศที่สุดในประวิติศาสตร์ไทย

       ประการที่ ๒ ปฎิรูประบบฝึกหัดครูของวิทยาลัยครู คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยเน้นครูมืออาชีพที่คัดเลือกผู้ที่มีความถนัด มีสถิติปัญญา และทัศนคติ ความเป็นครู เน้นการเป็นครูอย่างมีระบบ ไม่เน้นการ "สอน" ด้วยการ "ขายเสียง" คือ "พ่นความรู้" แต่ใช้วิธีการสอนที่าเน้นประสบการณ์ และการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง (Active Learning) โดยมีเงินเดือนและค่าตอบแทนครูสูง และช่วยเหลือให้ครูปลดหนี้ตนเอง และทบทวนระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของครูในสถานศึกษาที่เน้นการสอนเป็นหลัก มิใช่ให้ครูสร้างผลงานในแนวเดียวกับการเข้าสู่ตำแหน่งของคณาจารย์มหาวิทยาลัย

        ประการที่ ๓ ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับการศึกษาที่เน้นความเป็นไทย ไม่ลอกเลียนแบบหลักสูตรจากต่างประเทศโดยยึดหลักการพัฒนาเนื้อหา “สาระไทย” ควบคู่ไปกับ “สาระเทศ” เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็น “คนไทย” ที่มีสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ในประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะถิ่นกำเนิดศาสนาและวัฒนธรรมของโลก ภาคภูมิใจในขบบธรรมเนียม ประเพณี วิถีไทย ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยีและความเป็นไทย

         ประการที่ ๔ ให้ความสำคัญกับหลักสูตรท้องถิ่น มากกว่าหลักสูตรแกนกลาง อย่างน้อยก็รักษาสมดุลระหว่างหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรโรงเรียน ปรับเนื้อหาสาระในหลักสูตรแกนกลางให้เน้นสมดุลระหว่างสาระไทยและสาระเทศในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สร้างสำนึกรู้ดี รู้ชั่ว รู้ถูกรู้ผิด รู้ควรไม่ควร มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตนในระบอบประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองและพัฒนาการประชาธิปไตย และปรับปรุงทักษะทางอาชีพและทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

         ประการที่ ๕ พัฒนาธรรมนูญ (กฎหมายรอง) และระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาและเพิ่มทางเลือกในการศึกษาระดับพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน และการศึกษาในบ้าน (Home Schooling) โดยให้แต่ละสถานศึกษา มีธรรมนูญสถานศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายรอง (Bylaws) และ มีระบบการศึกษาเป็นของสถาบันเอง เพื่อป้องกันการบริหารและการจัดการตามของผู้บริหารสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้สามารถบริหารได้อย่างต่อเนื่องแบบเปลี่ยนผ่านต่อยอด (Transformation) มิใช่ตัดตอน (Transaction) เมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร

         ประการที่ ๖ ทบทวนการจัดเขตพื้นที่การศึกษาที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน เน้นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนประจำหมู่บ้านหรือโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเปลี่ยนโรงเรียนขนาดเล็กเป็น "ศูนย์การศึกษาชุมชน" (ตามที่จะเสนอในข้อ ๙) สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย มิใช่สำหรับเด็กอย่างเดียว ด้วยการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาช่วยในการจัดการศึกษา อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์แผ่นหรือแท็บเล็ตเป็นแหล่งความรู้ติดตัว แทนการปิดโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนและผู้ปกครอง

         ประการที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เป็นสากล ครอบคลุมการบริหาร ๗ ขอบข่าย ได้แก่ การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหารเงินและงบประมาณ การบริหารกิจการชุมชน และการบริหารวิสาหกิจสถานศึกษา

         ประการที่ ๘ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และระบบการประเมินที่เป็นของไทย แทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่นระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ ที่เน้นให้เยาวชนไทยได้เผชิญประสบการณ์ในการคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ไม่เน้น “การเรียนรู้” แต่ส่งเสริมให้มีการเรียนคิด เรียนทำ เรียนแก้ และพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กไทยเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่รู้ดีรู้ชั่ว รู้ถูกรู้ผิด และรู้ควรไม่ควร

        ประการที่ ๙ พัฒนาระบบและขยายการศึกษาพื้นฐานครบวงจร ด้วยการสร้าง "ศูนย์การศึกษาชุมชน" ประกอบด้วยสถานเด็กเลี้ยงดูอ่อน ปฐมวัยศึกษาหรืออนุบาล เพิ่มจากประถมศึกษาใoระดับท้องถิ่น เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและแก้ปัญหาโครงสร้างประชากร สร้างห้องสมุด 24 ชั่วโมงสำหรับการเรียนรู้ในชุมชน พัฒนารูปแบบโรงเรียนสามภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีนหรือภาษาอื่นในชุมชนที่มีความพร้อม

        ประการที่ ๑๐ ส่งเสริมบทบาทการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในท้องถิ่น และลดบทบาทของภาครัฐให้เน้นการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนฝั่งผู้เรียน (Demand-Side Subsidy) เช่น ผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพื่อสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย

        ประการที่ ๑๑ เน้นการจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าการศึกษาแบบอิงเนื้อหาจากการสอนแบบบรรยายโดยยกระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา(Technical & Vocational Education) ให้เป็นสายหลักคู่ขนานกับสายสามัญในการพัฒนาประเทศ สามารถพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษาถึงความเป็นเลิศ ทั้งทางวิชาการ วิจัย และประสบการณ์การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

        ประการที่ ๑๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้มีนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นตำแหน่งครูอาจารย์สำหรับสถานศึกษาประจำโรงเรียนในตำแหน่งครู สร้างระบบคลังสื่อการสอนทั่วประเทศ และระบบจัดอันดับสื่อการสอนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการสอน

        ประการที่ ๑๓ จัดระบบ การฟื้นฟู พัฒนา อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยการสร้างสำนึกวัฒนธรรมในฐานะมรดกไทย ปกป้อง คุ่มครองและสร้างภูมิคุ้มกัน และความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

        ประการที่ ๑๔ จัดระบบการพัฒนาการกีฬาสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย และการรักษาสุขภาพในระยะยาว ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก พัฒนากีฬาและการร้อง การรำ และการละเล่นท้องถิ่นและภูมิภาค

        ประการที่ ๑๕ จัดระบบการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ และถ่ายทอดศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ในด้านการแพทย์ การอาชีพ และการดำรงชีวิตในโรงเรียนและชุมชน


       ในช่วงเวลาไม่ถึงสองสามเดือนที่ผ่านมา ฯพณฯ ท่านและทีมงานรัฐบาล ได้แสดงภาวะผู้นำที่จะนำประเทศให้รอดพ้นจากหายนะหลายด้านและตรงกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการเห็นความสงบเรียบร้อยกลับสู่แผ่นดิน เชื่อมั่นว่า ฯพณฯ ท่านจะสามารถคืนความสุขให้ชาติได้อย่างดี แต่จะดีเลิศยิ่งขึ้นหากได้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งประการที่กระผมได้กราบเรียนเสนอมาข้างต้น

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ประธานสภาปฏิรูปการศึกษาแห่งประเทศไทย

เทคโนโลยีการแพทย์ vs. เทคโนโลยีการศึกษา
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผมนำทีมคณาจารย์จัดตั้งคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปประชุมกับทีมงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมเปิดคณะแพทย์และหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อนประชุมคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายแพทย์ธรรมนูญฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนายแพทย์มาโนชฯ คณบดีคณะแพทย์ของนวมินทราฯ พาพวกเราเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาลวชิระ ทำให้ผลเกิดความรู้สึกอย่างแรงที่จะต้องมีการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์การจัดการศึกษาของไทย ที่คุรุสภาเพียร พยายามที่จะทำให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงในนัยเดียวกับทางการแพทย์ โดยการบังคับให้เรียนครู 5 ปี เช่นเดียวกับสายแพทย์ (ความจริงมีแนวคิดจะให้เรียน 6 ปีด้วยซ้ำไป)


ฎหมายนิรโทษกรรม-ขวานนรกทำลายเสาหลักนิติรัฐของแผ่นดิน โดย  กุหลาบแดง #22

เมื่อ 257 ปีมาแล้ว มองทางขวามมือ ของอนุสาวรีย์ ไปสุดขอบฟ้า บ้านเมืองลุกเป็นไฟเพราะศัตรูมา ย่ำยี แต่วีรบุรุษบางระจัน และวีรสตรี 3 คนที่ไม่ปรากฎชื่อในประวัติศาสต ร์ได้พลีชีพปกป้องผืนแผ่นไทยไว้ ในลูกหลาน... 

อนิจจา ปัจจุบัน ลูกหลานอัปรีย์บางคน บางกลุ่ม ได้ทำตัวเป็น"ฝูงปลวก" ไชชอนกินบ้านกินเมืองอย่างไม่ละอายแก่ใจ ทำความชั่ว ความผิด ด้วยการแอบอ้างคำว่า "ประชาธิปไตย" (แบบฝรั่ง) ประพฤติตนโดยไร้สำนึกคุณธรรม ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่รู้ถูกรู้ผิด ไม่รู้อะไรควรไม่ควร กระทำตนประหนึ่งสภาโจ.... 

ทำไมสถาบันการศึกษาต้องมีธรรมนูญหรือกฎบัตรองค์กร โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  

ปัญหาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกระดับเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ การบริหารและการจัดการแบบตัดตอน (Transactions) แทนที่จะเป็นการบริหารและการจัดการแบบเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ทำให้การบริหารและการจัดการขาดความต่อเนื่องเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภามหาวิทยาลัย หรือ เปลี่ยนแปลงอธิการบดี โครงการหรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ก็อาจถูกระงับโดยผู้บริหารชุดใหม่

สภาสถาบันและผู้บริหารระดับอธิการบดี ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ ส่วนใหญ่บริหารและจัดการตามความคิดของตัวเอง แม้จะมีสภาสถาบันหรือคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลในการกำหนดอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ) เป้าหมาย นโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ก็ตาม แต่สภาสถาบันและคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ดำเนินตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือ แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ตามดุลยพินิจตนเองจนบ่อยครั้งเกิดความเสียหายแก่สถาบัน  (ไฟล์ ตัวอย่างธรรมนูญมหาวิทยาลัย PDF โปรดคลิ้ก)

ตำราพิชัยสงครามซุนวูหรือจะสู้ตำราพิชัยซุนแม้ว (สงครามสารขันธ์กับพม่า vs. สงครามสารขันธ์กับแม้ว) โดย กุหลาบแดง #๒๒

ในประวัติแห่งการต่อสู้ของชนชาติสารขันธ์ที่นับเนื่องมามากกว่า 8,000 ปี ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ชาวสารขันธ์ได้ต่อสู้ปกป้องแผ่นดินและขยายอาณาเขตออกไปกว้างใหญาไพศาลถึง 1.2 ล้าน ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นับว่า ได้ขยายดินแดนไปมากที่สุด แต่ถูกจักรวรรดินิยมตะวันตกย่ำยีบีบคั้น เฉือนดินแดนไปเกินครึ่ง จึงเหลือเพียง 543,000 ตารางกิโลเมตรในปัจจุบัน

 แม้จะมีกรรมทำให้เกิดเป็นสุนัข แต่ก็ยังมีใจรักในการปฏิบัติธรรม  (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

คำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดในประเทศไทยโดยหลวงพ่อฤษีลิงดำ (อ่านต่อโปรดคิด)

 น้ำท่วมไทยอาเพทภัยจากกรรมที่คนทำต่อแผ่นดิน (อ่านต่อโปรดคิด

คุณลักษณะที่ยิ่ง ๑๐        ประการ สำหรับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ชื่อยิ่งลักษณ์-   (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ-วีรบุรุษสงครามปกป้องบริเวณเขาพระวิหาร จากการรุกล้ำอธิปไตยของเขมร (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ภาพพจน์นักการเมืองไทย-ไม่มียุคใดเสื่อมทรามถูกเปรียบเปรยเป็นสัตว์เหมือนยุดนี้ (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การยกเลิกกฎหมายละเมิดพระมหากษัตริย์-ทำเพื่อใคร อะไรอยู่เบื้องหลัง (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

แนะนำระบบการศึกษาไร้พรมแดน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

Bangkokthonburi's Borderless Education System: A Brief Introduction  (English Please Click)

เสรีภาพทางวิชาการ-มีมากมายถึงกับจะพูดเข้าข้างศัตรูของชาติและท้าทายกฎหมายเชียวหรือ? (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ฝันไปเถอะ ทั้งชาติก็ไม่มีวันเป็นจริง!!! (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การสลายพันธมิตรที่ชุมนุมโดยสันติ-ไม่กลัวการนับถอยหลัง ไปสู่จุดจบของรัฐบาลหรือ? (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกับการรักษาอธิปไตยของชาติ-สมคบกันเข้าข้างเขมร อย่างน่าสลดใจที่สุด! (อ่านต่อโปรดคลิ้ก) ! (อ่านต่อโปรดคลื้ก)

ดินแดนไทยติดชายแดนเขมรที่เป็นค่ายอพยพของสหประชาชาติ ไทยปล่อยให้เขมรเข้ามาครอบครองตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ได้อย่างไร?(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง-ความคิดชวนตำหนิ ของผู้บริหารประเทศที่หลงใหลฝรั่งจนลืมความเป็นไทย (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง: กรณีพิพาทเขาพระวิหาร-ข้อเท็จจริงที่ทำไม เขมรจึงปกป้องบันทึกความเข้าใจ พ.ศ.2543- (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

คุณธรรม: คารวะ "แม่" แห่งแผ่นดินไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

คุณธรรม: โสฬสมาตาคติ: ข้อควรรำลึกถึงพระคุณแม่ 16        ประการ- (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง "คำถามค้างใจกรณีไทยเกือบจะเสียดินแดนรอบ เขาพระวิหาร-เป็นเพราะความไม่สนใจปัญหา ความหวาดกลัว หรือความไม่ไวต่อสถานการณ์ของรัฐบาล"- .(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง การล้มเจ้าล้มสถาบัน-เหตุอันควรประท้วงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ "เสื่อผืนหมอนใบ"ที่เข้ามาพึ่งพระโพธิสมภารแต่ปล่อยให้ลูกหลานเนรคุณเจ้าของแผ่นดิน"(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง  "ลักษณะสำคัญของการศึกษาที่เมืองไทยหลงทางมากกว่าร้อยปี" - (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง "คุณธรรมนำการปรองดอง-เพียงยึดหลักนิติรัฐ ความปรองดองจะเกิดขึ้นในบ้านเมือง"  (คลิ้กเพื่ออ่านต่อ)

การศึกษา "การศึกษาระดับปริญญาโท-เอกในเมืองไทยและต่างประเทศ: จุดด้อย จุดเด่นที่ควรส่งเสริมและค่านิยมที่ควรพัฒนา"- (คลิ้กเพื่ออ่านต่อ) 

ธรรมะกับชีวิต "ฮวงจุ้ยที่" ไหนจะสู้ "ฮวงจุ้ยใจ": ความหลงผิดในศาสตร์ลมและน้ำของจีน  (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การบ้านการเมือง "5 อย่า"เพื่อความอยู่รอดของชาติ: อย่ายุบสภา อย่าปรองดองกับคนไม่ดี อย่านิรโทษกรรมคนทำชั่ว อย่าเกรงใจนักการเมืองเห็นแก่ตัว และอย่าแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คลิ้กเพื่ออ่านต่อ) 

ธรรมะกับชีวิต  ความรักของนกกระจิบ-ข้อเตือนใจคนที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง (คลิ้กเพื่อดูภาพและคำบรรยาย)   

บทความในอดีต

การเมือง  "พฤษภามหาวินาศ-ความอาฆาตแค้นเผาผลาญบ้านเมือง จนวายวอด  ปรากฏการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองพระพุทธศาสนา"- (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง "ถางไร่มะเขือเทศ--ขจัดตำรวจสีกากีใส้แดงสิ่งแรกที่ต้องปฏิรูป อย่างเร่งด่วน?"(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)    

การเมือง  "ขี้แพ้ชวนตี แทนที่จะสงบเสงี่ยมเจียมตัว-นักการเมืองหลงยุค หลับไหล เข้าข้างตนเอง ไม่สำนึกว่า ตนก็อาจมีส่วนสนับสนุนพวกก่อการร้ายมีโทษถึงประหาร" (อ่านต่อโปรดคลิ้ก) 

การเมือง สื่อต่างชาติกระชากหน้ากาก"ไอ้โม่งดำ"--กาฬเทพปกป้อง กลุ่มผู้ก่อการร้าย เสื้อแดง--(อ่านต่อโปรดคลิ้ก) 

การเมือง  เป็นสภาเถื่อนไปแล้วหรือจึงยอมให้เป็นเวทีซักฟอกความชั่ว บิดเบือนความจริง และตลบแตลงอย่างน่าแขยงที่สุด? (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจัด ผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้าง ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

"ยุติการชุมนุม-แกนนำมอบตัว ชัยชนะของรัฐบาลที่จะนำไปสู่การ ฟื้นฟูบ้านเมือง" (อ่านต่อโปรดคลิก)                                                                                         

"แผ่นดินของพ่อ"--วาทะจรรโลงใจ ท่ามกลางความวุ่นวายในแผ่นดิน (อ่านต่อโปรดคลิ๊ก)

"การประกาศสลายผู้ชุมนุม-ล้มเหลวซ้ำซาก จนสุดจะทน"(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)                              

ปรองดอง ร้องขอหรือง้องอน-แนวคิดผิด กระบวนการไม่ถูกต้อง เงื่อนไขไม่ครบ จะสำเร็จได้หรือ?  (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)                                              

"เส้นทางปรองดอง-นายกรัฐมนตรีขาดภาวะผู้นำ ละทิ้งหลักการที่จะไม่ยุบสภาภายใต้แรงกดดัน และหันหลังให้ประชาชน ผู้สนับสนุนอย่างไม่แยแสหรือไม่?" (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้าง ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)                            

ฝ่ายชั่วกับฝ่ายดี ดูจากสีจะแยกได้หรือไม่?(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

 www.buddhabirthplace.net/chaiyongvision email: chaiyong@irmco.com 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภู Buddha's Birthplace  

Free Hit Counter

 

  อ่านตำนานเมืองร้อยเอ็ดใหม่ โปรดคลิ้ก

WEB BOARD

โปรดแสดงความคิดเห็น

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

 Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

 

 

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ      ฉบับละเอียด พรรณนาประวัติ ผลงานและทัศนะ

 

คติประจำใจ:

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อดีต:

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ." อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open University-DOU), Asuza, California (2001)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)

 

 

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

 ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัย เกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐         ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ