แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

 

  บทความใหม่

โสฬสมาตาคติ: ข้อควรรำลึกถึงพระคุณแม่ 16 ประการ

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

        แม่เป็นผู้มีพระคุณแก่ลูกทุกคน ไม่ว่า ท่านจะยากดีมีจน ทำผิดพลาดในชีวิตมากมายเพียงใด ความเป็นแม่ไม่มีวันสิ้นสุด แม้เราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ แม่ในอดีตชาติก็ยังเป็นแม่ของเราไม่ขาดสาย ชาตินี้หรือชาติไหนๆ ท่านก็ยังเป็นแม่ของเรา ผู้เขียนขอให้แนวทางรำลึกถึงแม่ เรียกว่า โสฬสมาตาคติ หรือ ความเห็นเกี่ยวกับแม่ 16 ประการ เมื่ออ่านแล้ว น้อมนำไปปฏิบัติก็จะนำความสุขความเจริญมาพวกเราโดยทั่วหน้ากัน

ประการแรก พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คุณแม่จึงเป็นพระอรหันต์ ลูกๆอาจดั้นด้นไปไหว้พระเกจิอาจารย์ที่เชื่อว่า เป็นพระอรหันต์ ในภาคเหนือภาคอิสาน แต่อย่าลืมว่า ลูกมีพระอรหันต์รออยู่ที่บ้านเสมอ แม้ว่า ท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือสิ้นชีวิตแล้วก็ตาม (คำว่า "อรหันต์" ควรออกเสียง อะ-ระ-หัน หากออกเสียง ออ-ระ-หัน จะหมายถึง ลิง ในเทพนิยาย แต่ถ้าต้องการเรียก คนทั่วไป นักการเมืองหรือนักเลงก็ให้ออกเสียง "ออ-ระ-หัน" )

ประการที่ 2 แม่มีพระคุณ ยืนยันไว้ในข้อห้า แห่งสัมมาทิษฐิ 10 ประกอบด้วย (1) ทาน (ทำบุญทำทาน) มีผล (2) ยัญบูชาแล้วมีผล (3) เครื่องสังเวยมีผล (4) วิบากกรรมดี กรรมชั่วมี (5) มารดามีคุณ (6) บิดามีคุณ (7) โลกหน้า (ชาติหน้า) มี  (8)โลกนี้ (นรก สวรรค์นิพพาน) มี (9) โอปปาติกะมี  (โอปปาติกะได้แก่สัตว์นรก เปรต อสุรกาย เทพ พรหมฯ เรียก รวมว่า ผี) และ(10) สมณะ ชี พราหมณ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งมี (คือมีพระอริยะตั้งแต่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า)

ประการที่ 3 แม่มีคนเดียว ลูกพึงปฏิบัติต่อ ถนอม ดูแล เคารพและเทิดทูนแม่อย่างดียิ่ง สิ้นแม่แล้ว หาคนอื่นแทนไม่ได้เด็ดขาด

ประการที่ 4 ไม่ล่วงเกินแม่เพราะเป็นบาป ไม่ทำผิดต่อแม่จะด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดี อย่าคิดว่า แม่ไม่รู้ แม่สู้เราไม่ได้ ฯลฯ หากล่วงเกินแล้วต้องขอขมา

ประการที่ 5 การขอขมาแม่ให้กระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอทั้งในใจและด้วยวาจา ในวันสำคัญเช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่สากล วันแม่ ฯลฯ ลูกควรกราบขอขมาแม่ด้วยดอกบัว 3 ดอก หรือมาลัยมะลิ แล้วกล่าวคำขอขมาแม่ว่า ลูกอาจได้ล่วงเกินแม่ด้วยกาย วาจา และใจ จะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ลูกขอขมาในบาปที่ได้ทำไป ก็ให้แม่ยกโทษและให้อภัยลูกด้วย แล้วกราบที่ตักท่าน แม่ก็จะให้อภัย ผลแห่งการให้อภัยก็จะเป็นพลังหนุนนำชีวิตลูก ให้เจริญรุ่งเรื่องด้วยพรสี่ประการ คือ อายุยืน วรรณผ่องใส สุขทั้งกายและใจ และพละคือร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ประการที่ 6 แม่เป็นคนที่รักเราที่สุด ไม่มีใครรักเราเท่าแม่ แม้แต่ตัวเราเอง เรามีความสุข แม่จะมีความสุขที่สุด เรามีความทุกข์ แม่จะรับทุกข์มากกว่าเราหลายเท่า

ประการที่ 7 แม่เป็นแหล่งทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ ลูกที่ได้มีโอกาสได้ทำงานให้แม่ จะได้ทรัพย์มาก คือ อริยทรัพย์ (ได้บุญ) รวมทั้งโลกียทรัพย์ คือได้เลี้ยงแม่ด้วยตนเอง เป็นผู้มีบุญมาก จึงควรภูมิใจที่ได้ดูแลเลี้ยงดูแม่

ประการที่ 8 ความกตัญญูกตเวทีที่ลูกมีต่อแม่ได้บุญกุศลมาก ไม่มีความกตัญญูกตเวทีใดเหนือกว่า ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบิดา มารดา และแผ่นดิน

ประการที่ 9 ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่จะตัดกรรมเวรในอดีตชาติ ในกรณีที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ด้วยมิจฉาธิษฐานจิตที่ผูกเวรผูกกรรม คือ ในชาติก่อนๆ ท่านอาจถูกใครสักคนทำร้ายร่างกายถึงชีวิตหรือคดโกง ทำให้ท่านเจ็บแค้นใจจึงผูกใจเจ็บ จึงตั้งจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของคนๆ นั้น เพื่อจะได้ผลาญทรัพย์ของคนผู้นั้นซึ่งในชาตินี้ก็คือบิดามารดาของท่าน หากท่านได้มาเกิดเป็นลูกศัตรูของท่านในชาติก่อนจริงๆ และท่านได้ของเวรเผาผลาญทรัพย์ตามแรงอธิษฐาน ผลแห่งบาปจะทำให้ท่านตกอบาย คือหมกไหม้ในนรกชั่วกาลนาน แต่ด้วยความกตัญญูกตเวที จะทำให้ท่านลืมเลือนมิจฉาธิษฐาน คือ ไร้ความแค้นที่ได้ผูกเวรกรรมไว้ ก็จะเป็นการปิดประตูอบายด้วยอานิสงค์แห่งความกตัญญูกตเวที

ประการที่ 10 แม่ไม่เคยตายไปจากลูก แม้ท่านสิ้นชีวิตแล้ว เมื่อคุณแม่ คุณพ่อ สามี ภรรยา ฯลฯ เสียชีวิต วิญญาณออกจากร่างแต่จะยังคงอยู่ที่งานศพ กลับมาอยู่บ้านกับเรา เพื่อรอเวลาขึ้นสู่ภพภูมิคือ สวรรค์ เราจะสัมผัสได้เองว่า คุณแม่ คุณพ่อ สามี ภรรยาฯลฯ ยังอยู่ใกล้ๆ หรืออยู่ที่บ้าน และก็จะทราบด้วยสัมผัสเมื่อวิญญาณของท่านจากไป เพื่อไปเกิดใหม่หรือเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิให้สูงขึ้น

ประการที่ 11 แม่เป็นเจ้าของชีวิต เมื่อจะทำอะไรที่เป็นการลงทุนหรือเสี่ยงภัย เช่น เดินทางไกล ไปรบทัพจับศึก แต่งงาน ลงทุนค้าขายฯลฯ ก็ควรขออนุญาตแม่หรือบอกให้แม่ทราบ แม้จะแยกตัวมีครอบครัวแล้ว ก็ควรบอกเพราะแม่จะเป็นห่วงหากไม่ได้ข่าวจากลูก การทำให้แม่เป็นห่วงหรือไม่สบายใจ อกุศลจิตก็จะเกิดขึ้นกับใจท่านเอง แม้ว่าในทางโลก ลูกที่บรรลุนิติภาวะจะพ้นอกแม่ทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย แต่ในทางธรรมะ ความเป็นแม่ลูกไม่สูญสิ้นแม้เมื่อแม่สิ้นชีวิตแล้วก็ตาม ดังนั้น “ลูกไม่เคยโต” ในสายตาของแม่ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ท่านสิ้นชีวิตแล้ว ดวงวิญญาณของท่าน ก็จะยังคงอยู่กับเราที่ศาลพระภูมิ คอยสอดส่องปกปักรักษาลูกอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ศีลข้อ 3 จึงห้ามล่วงเกิน “ลูกและเมีย” ผู้อื่น คือไม่ล่วงเกินลูกโดยพ่อแม่เขาไม่อนุญาต จึงต้องมีพิธีสู่ขอ หญิงหรือชาย มาเป็นสะไภ้ หรือบุตรเขย อย่าคิดว่า พ่อแม่เขาตายแล้ว ท่านจะกระทำอะไรกับเขาก็ได้   

ประการที่ 12 ความเป็นแม่ไม่หมดสิ้น ลูกไม่สามารถตัดแม่ หรือแม่ตัดลูกได้ ความเป็นพ่อเป็นแม่จึงดำรงอยู่ ไม่ว่า ท่านจะทำความผิดมากน้อยเพียงมากน้อยเพียงใด ท่านยังเป็นแม่ของเราตลอดไป แม่ที่ติดคุกติดตรางหรือทำชั่วในสังคม ก็ยังเป็นแม่ของลูกไม่ขาดหาย ดังนั้นลูกจะต้องดูถูกดูแคลนท่านแม้ท่านจะทำความผิดมากน้อยเพียงใด

ประการที่ 13 การสงเคราะห์แม่เป็นการทำบุญ ไม่ใช่ทำทาน ลูกจึงควรให้แม่ โดยจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย ถือเป็นยัญพลีกรรมแม่ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้

ประการที่ 14 ทำให้แม่มีสุข โดยไม่ต้องเสียทรัพย์ด้วยการแผ่เมตตา (ความปรารถนาให้แม่มีความสุข) อยู่เนืองๆ ทำความดีให้แม่ปลื้มใจ พูดดีกับแม่ ยิ้มกับแม่

ประการที่ 15 แม่เป็นพลังใจของลูก เมื่อประสบภัยพิบัติ ความเดือดร้อน ความเจ็บปวด เมือนึกถึงแม่ เรื่องร้ายอาจกลายเป็นดี ความเจ็บปวดทุเลา และปกป้องลูกจากภยันตรายได้

ประการที่ 16 เมื่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยลูกต้องรักษาพยาบาลให้ถึงที่สุด แม้จะต้องสูญเสียค้ารักษาพยาบาลมากเพียงก็ต้องตั้งจิตที่จะรักษาชีวิตของแม่ไว้ก่อน อานิสงค์แห่งกตเวทีนี้ เทวดาสรรเสริญ โภคทรัพย์ก็จะเกิดขึ้นในภายหลัง

ขอฝากคติเกี่ยวกับแม่ทั้ง 16 ประการที่ผู้เขียนเรียกว่า “โสฬสมาตาคติ” นี้ไว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวตลอดไป

บ้านปทุมวัน 

8 สิงหาคม 2553 เวลา 22.00 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

 email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

    

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)