แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

 

  บทความใหม่

คารวะ "แม่" แห่งแผ่นดินไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

 "แม่" มีความหมายหลายนัย เพื่อให้ ท่านผู้อ่านได้แนวทางสร้างสำนึก ความกตัญญูกตเวทีแด่คุณแม่ทั้งหลาย คือ "แม่หลวง" "แม่ตน" และ "แม่แทน" จึงขอให้แนวคิดเกี่ยวกับแม่เพื่อเป็นพื้นความรู้ 4 ความหมาย คือ (1) “แม่” หมายถึง ผู้ให้กำเนิด เช่น แม่ชีวิต อาจเป็นแม่ตัวที่คลอดเราออกมา หรือแม่แทนที่แม้ไม่ได้คลอดเรา แต่ก็ได้ให้ความรัก อุปถัมภ์ เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ หรือปกป้องคุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พวกเรา เช่น แม่หลวง  (2) “แม่” หมายถึง ผู้ให้กำเนิดสิ่งต่างๆ อาทิ แม่น้ำ แม่แรง ฯ (3) “แม่”หมายถึง ผู้นำหลัก อาทิ แม่ทัพ แม่กอง แม่งาน แม่บ้าน ฯลฯ และ (4) “แม่” หมายถึง คำนำหน้าเพศหญิงในสมัยโบราณ เป็นการให้เกียรติ แต่ในปัจจุบันเป็นคำประชด หรือเรียกผู้เยากว่า เช่น แม่ช้อย แม่กุล ฯลฯ ในบทความนี้ ผู้เขียนมุ่งคารวะ "แม่" ตามความหมายแรกเท่านั้น 

        เนื่องในวาระสัปดาห์วันแม่ ผู้เขียนขอถือโอกาสนี้ อัญเชิญพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินไทยย้อนหลัง ก่อนประวัติศาสตร์เพื่อประทานพรแด่ "คุณแม่ไทย" ในปัจจุบัน และปกป้องประชาชนชาวไทยให้มีพลานุภาพ ประสบชัยชนะ ขจัดหมู่มารและผองภัยทั้งของตนเอง ครอบครัวและภัยแห่งแผ่นดินได้ กล่าวคือขอคารวะบูชาดวงพระวิญญาณของบรรพบุรุษไทย ดังต่อไปนี้

         คารวะแรก แด่พระวิญญาณแห่ง นางสาง “ปฐมมาตา” แห่งชาวไทยลว้า ซึ่งเป็นพระพรหมมีแสง คือ พรหมประกายมาศหรืออาภัสราพรหมที่ลงมากินง้วนดินที่ "คำชโนด" จังหวัดอุดร จนเมามายหลับไหลไม่สามารถเหาะกลับวิมาน และร่วมชีวิตกับ “ขุนสรวง”อาภัสราพรหม ที่ลงมากินง้วนดินก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดลูกหลานกลายเป็นเผ่าไทยและลาวในปัจจุบัน (ขุนสรวงและนางสางจึงเป็นบรรพบุรุษชาวไทย-ลาวและเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาพราหมณ์ ทำให้เชื่อมั่นว่า ศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่เกิดในอินเดีย ทำให้ศาสนาพราหมณ์ไทยและพราหมณ์อินเดียคือศาสนาฮินดูต่างกันอย่างน้อย 4 ประการดังจะได้นำเสนอในภายหลัง)

         คารวะที่สอง แด่พระวิญญาณแห่งพระแม่นางกวักทองมา คือพระอุมาเทวี พระชายาแห่งขุนอินเขาเขียว คือ พระอินทราธิราช และพระโอรส 13 พระองค์และพระราชธิดา 7 พระองค์ ซึ่งเป็นต้นวัฒนธรรมแห่งดินแดนชมพูทวีปคือไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ (ปีอิน[1]1 เมื่อ 5,500 ปีก่อนพุทธกาล)

คารวะที่สาม แด่พระวิญญาณแห่งขุนหญิงไทยงาม เจ้าแห่งเครื่องแต่งกาย ระบบทอผ้า ลายทอผ้า  พระมเหสีขุนสือไทย (ผู้ประดิษฐ์ลายสือไทย (ปีอิน 1235 คือ 6765ปี มาแล้ว) ก่อนขุนขอมไทยพี่ชายคิดประดิษฐ์ลายขอมไทย เมื่อปีอิน 1250 คือ 6750 ปีมาแล้ว)[2]

คารวะที่สี่ แด่พระวิญญาณแม่โพสบ ผู้พิทักษ์ข้าวและนา (ปีอิน 1402)  เจ้าแม่เบิกไพร ทองสีไพร ผู้พิทักษ์ป่า (ปีอิน 2464) เจ้าแม่ย่าซื้อนาง ผู้พิทักษ์เด็กจัดระบบทารกสงเคราะห์ (ปีอิน 2490) เจ้าแม่ทับทิมทอง ผู้สร้างระบบมาตราเงินทอง การค้าขายและการทอผ้าย้อมผ้า (ปีอิน 2551) สี่ขุนหญิงไทยที่ได้ทำประโยชน์คณูปการแก่ปวงชนชาวไทย

คารวะที่ห้า แด่พระวิญญาณแห่งพระแม่ในยุคปัจจุบัน ได้แก่ นางนพมาศ พระสุริโยทัย พระนางสุพรรณกัลยา

คารวะที่หก แด่พระวิญญาณแห่งวีรสตรีไทยที่ได้ช่วยกอบกู้บ้านเมืองจากเหล่าศัตรู ได้แก่ท้าวสุรนารี ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร

คารวะที่เจ็ด แด่ดวงวิญญาณแห่งแม่ไทยทั้งหลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มาเป็นพลังหนุนและปกป้องแกนนำพันธมิตรและเหล่าพันธมิตรทั่วทั้งโลก ทั่วทั้งจักรวาลจะได้มีพลานุภาพ ประสบชัยชนะขจัดหมู่มารและภัยแห่งแผ่นดิน

ด้วยจิตคารวะแด่ "คุณแม่" ขอให้เป็นพลปัจจัยนำความสุขมาให้พวกเรา ปวงชน ชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตลอดไป.


 [1] ปีในเมืองไทยมี 3 ปี คือ ปีอิน (ตั้งโดยขุนอินเขาเขียวในปีแรกที่อภิเษกสมรสกับนางกวักทองมา (ปีอินที่ 1-4150) ปีโล ตั้งโดยขุนโลลาย มีอายุ1190 ปี  และ ปีพ.ศ. นับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน เมื่อปีโลที่ 1190 แต่ละช่วงจะมีการตัดศักราชเป็นระยะๆ เรียกว่า จุลศักราช

[2] ขุนสือไทย เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย จึงเรียกว่า “ลายสือไทย” ออกเสียงสาย กอ ขอ คอ ฯลฯ ท่านได้ความคิดจากการสังเกตเห็นมเหสี คือ พระนางฟ้าไทยงาม กำลังทอลายผ้า โดยประดิษฐ์เป็นอักษรรูปภาพ เช่น “”เป็นภาพคาง คอและลูกกระเดือก “” คือรูปกระต่ายยืนสองขาดูดวงจันทร์ ดังนั้นพ่อขุนรามคำแหง จึงไม่ได้ประดิษฐ์อักษรไทย แต่พระทรงทรงสร้างนวัตกรรมให้อักษรและสระอยู่บันทัดเดียวกัน ส่วนขุนขอมไทย พระเชษฐาของขุนสือไทย เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรที่เอาพยัญชนะ (ตัวเมือง) ครอบสระ (ตัวบ้าน) และออกเสียงสาย กะ ขะ คะฯลฯ อักษรขอมจึงเป็นอักษรไทยโบราณ

บ้านปทุมวัน 

8 สิงหาคม 2553 เวลา 22.00 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

    

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)