แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

    อ่านตำนานเมืองร้อยเอ็ด โปรดคลิ้ก                                                   

  Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ความเคลื่อนไหว การศึกษาไร้พรมแดน

ความก้าวหน้าการก่อสร้างและการออกอากาศรายการโทรทัศน ์์ วิทยาลัยการศึกษาไร้พรมแดน

(บน) อาจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล (นั่งด้านใน) อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้ประสานงานศูนย์บริการวิชาการ 28 ศูนย์ทั่วประเทศ (โปรดคลิกภาพเพื่อฟังเสียง) 

อาจารย์กว้าง รอบคอบ ประธานที่ปรึกษา อธิบายโครงการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยจาก 13 ไร่ในพ.ศ. 2547 เป็น 500 ไร่ในอนาคต (คลิกภาพเพื่อฟังเสียง) 

ภาพล่างแสดงความก้าวหน้าของการสร้างอาคาร "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" อาคารที่ทำการและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ วิทยาลัยการศึกษาไร้พรมแดน

 

       

คลิ้กเพือชมวิดีโอนำชมการก่อสร้าง

Click the photo at abve to follow Vice President for Distance Education, Prof. Dr. Chaiyong's guiding tour to the interior of IBEC Building to see the studios and rooms being constructed. 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดการศึกษาทางไกลแบบไร้พรมแดน (Borderless  Education) แบบยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก โดยสอนทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และมีสื่อเสริมประกอบด้วย eLearning, สื่อสิ่งพพิมพ์ในรูปประมวลความรู้และคู่มือ การศึกษา เปิดสอนทั้ง ป.ตรี โท และเอก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในภาพแสดงพัฒนาการ การก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการศึกษาไร้พรมแดน เพื่อเป็นอาคมรที่ทำงานและสถานีโทรทัศน์

อนาคตเทคโนโลยีการศึกษา

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยี การศึกษาแห่งประเทศไทย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย บูรพา อุปนายก และรศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลาขาธิการสมาคม ประชุมคณาจารย์สาขา เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อกำหนดจุดยืนและแนวทางการจัด หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา ณ คณะครุศาสต์ จุฬาฯ เมื่อวันศุกร์ที 7 มกราคม 2554

 

    

 
 

 

บทความใหม่

 คุณลักษณะที่ยิ่ง ๑๐ ประการ สำหรับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ชื่อยิ่งลักษณ์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ในที่สุดก็เป็นไปตามความคาดหมายเมื่อพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น ชนะพรรคประชาธิปัตย์อย่างขาดลอย ทำให้ประเทศไทยได้สตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ แต่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหลายประการ และต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยลบหลายประการเช่นเดียวกัน 

           เมื่อคุณยิ่งลักษณ์ เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสในการขึ้นมาบริหารประเทศ จำเป็นจะต้องมีคุณลักษณะสมชื่อคือ มี "คุณลักษณะที่ยิ่ง" กว่าคนอื่น ต้องมีมากกว่าประชาชนทั่วไป กล่าวคือ เป็นผู้มีปรัชญา มีวิสัยทัศน์ เทิดทูนระบบไทย มีความรู้ มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ มีวุฒิภาวะผู้นำ เสียสละ มีใจกว้าง และความมีคุณธรรมจริยธรรม หากขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ความเป็นผู้นำก็ด้อยลงไป และมีผลต่อความเชื่อถือของประชาชน ขาดความสง่างามที่จะบริหารประเทศ

ก่อนอื่น คุณยิ่งลักษณ์หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกตำแหน่งต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ไม่มีใครเกณฑ์หรือเชื้อเชิญท่านเข้ามาทำงานโดยที่ท่านไม่ได้สมัครใจ ทุกคนก็ล้วนอาสาเข้ามาทำงานบริหารราชการแผ่นดินเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่มีสิทธิ์หรือไม่ควรที่จะแสดงอารมณ์ ก้าวร้าว เหยียดหยามดูหมิ่น ดูแคลนผู้ที่มีทัศนะแตกต่างจากตนเอง หรือไม่ควรพร่ำบ่น ว่า ตนเหน็ดเหนื่อย ไม่ได้พักผ่อนหรือไม่มีโอกาสส่วนตัว เป็นตัวของตัวเอง  

ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะ ๑๐ ประการที่จะทำให้คุณยิ่งลักษณ์มีคุณลักษณะที่ยิ่ง สำหรับการเป็นผู้นำประเทศ

ประการแรก คุณยิ่งลักษณ์พึงถือปรัชญาการบริหารบ้านเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่มุ่งเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถที่จะยังความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศชาติ มิใช่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเอง ครอบครัวและญาติมิตร

ประการที่สอง คุณยิ่งลักษณ์พึงมีวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมองภาพอนาคตอย่างชัดเจน ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ในขณะที่สังคมเมืองมีตึกอาคารใหญ่โต มีตึกระฟ้าและแสงสีแห่งวัฒนธรรมตะวันตก ก็ไม่ควรให้สังคมบ้านต้องกลายเป็นอย่างเมืองฝรั่ง สังคมบ้านก็ควรรักษาความเป็นไทยทีสอด คล้องกับประเพณีไทย เป็นวิสัยทัศน์ที่ไม่ทำให้ประชาชนมีความเร่าร้อนใจ เพราะต้องแข่งขันการสร้างความมั่งมี แต่ควรมุ่งให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ก็ลองเทียบดู รถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงต้องสิ้นเปลืองพลังงานมากฉันใด การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญเติบโตเร็วเกินไปก็เผาผลาญทรัพยากรของชาติอย่างสิ้นเปลือง หมดหายไปอย่างรวดเร็วฉันนั้น แล้วจะเหลืออะไรให้ชนรุ่นหลัง จะไม่เป็นการเบียดบังลูกหลานเกินไปหรือ?

ประการที่สาม คุณยิ่งลักษณ์ พึงเห็นคุณค่าและเทิดทูนระบบไทย วิถีไทย และภูมิปัญญาไทย บรรพบุรุษสร้างบ้านแปงเมือง ต่อสู้ หลั่งเลือดเพื่อแผ่นดินไทยมาหลายพันปี ดินแดนไทยเป็นอู่อารยธรรมของโลกและแผ่ซ่านไปทุกสาระทิศ แต่พวกเรากลับดูหมิ่นดูแคลน ระบบไทย วิถีไทย และภูมิปัญญาไทย และสำคัญผิดว่า สิ่งที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันนำมาจากต่างประเทศ  คุณยิ่งลักษณ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพเทิดทูนระบบไทย มิใช่นำเอาระบบ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาต่างชาติเข้ามาครอบงำ ที่ร้ายแรงมากก็คือ เชื่อฝรั่งมากจนยอมให้สิ่งที่เป็นของไทย ไปเป็นของอินเดีย เช่น ศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนา รามเกียรติ ภาษาบาลี ฯลฯ ก็ยกให้เป็นของอินเดียจนหมดสิ้น

ประการที่สี่ คุณยิ่งลักษณ์ต้องหาหรือพึงมีความรู้รอบในศาสตร์และวิทยาการต่างๆ อย่างสมดุลทั้งองค์ความไทยและองค์ความรู้สากล มิใช้พึ่งพาองค์ความรู้จากต่างประเทศ ผู้นำบางคน “กางตำราฝรั่ง” บริหารบ้านเมือง ใช้บ้านเมืองเป็นสถานฝึกงานวิชาบริหารธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงความจริงที่ว่า ศาสตร์ว่าด้วยการบริหารของไทยก็นำพาประเทศชาติให้รอดพ้นปากเหยี่ยวปากกาของบรรดา “แร้ง” ที่แสวงหาอาณานิคมมาแล้ว แต่ตนเองก็พยายามชวน “แร้ง” เหล่านั้นมาทึ้งเลือดเนื้อของชาวไทยกันเอง ดังกรณีการลดค่าเงินบาท ทำลายสถาบันการเงิน แต่กลับปล่อยให้ต่างชาติมาซื้อธนาคาร ธุรกิจในราคาถูกแล้วนำกลับมาขายให้คนไทยในราคาแพง 

ประการที่ห้า คุณยิ่งลักษณ์ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ ต้องแยกให้ออกระหว่างแนวคิดการจัดการ และแนวคิดการบริหาร การบริหารเป็นเรื่องการกำหนดนโยบาย การกำกับควบคุม ส่วนการจัดการเป็นเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ต้องทำความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดในการบริการราชการแผ่นดิน ที่มีทั้งการบริหารราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารราชกิจ คือ ปฏิบัติหน้าที่ “ต่างพระเนตรพระกรรณ” ได้แก่ ราชทูต และผู้ว่าราชการ มิใช่นำสองแนวคิดมาผสม ปะปนกัน และอ้างว่า เป็นการบริหารแบบธุรกิจ โดยการใช้ แนวคิดซีอีโอ จนสับสนวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และต้องแยกให้ออกระหว่างประโยชน์ส่วนตนส่วนกลุ่มและประโยชน์ประเทศชาติและส่วนรวม

          ความจริงประการหนึ่งที่ต้องรับทราบไว้ คือ สมัยนี้ หมดยุคที่จะมีผู้นำเดี่ยวอีกแล้ว ผู้นำในปัจจุบันและอนาคต จึงต้อง เป็นคณะผู้นำที่มีหลายหัวช่วยเหลือและแสดงความคิดเห็น มิใช่คนเดียวพูดกลายเป็นมติและกลายเป็นกฎหมาย คนอื่นก็ “หงอ” เออ ออตามไม่กล้าโต้แย้ง เพราะเกรงจะอดจะขาดโภคทรัพย์ที่ผู้นำคนนั้นเจียดให้ หากเป็นเช่นนี้ ก็จะทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด ผู้นำเดี่ยวมักจะพบเห็นในยุคเผด็จการเท่านั้น

ประการที่หก คุณยิ่งลักษณ์ต้องมีวุฒิภาวะ ทั้งวุฒิภาวะความเป็นมนุษย์ และวุฒิภาวะทางการเมือง วุฒิภาวะความเป็นมนุษย์หรือผู้มีใจสูง คือ การใช้สามัญสำนึกรู้ผิดถูก รู้ชั่วดี ต้องระวังสำรวมจะคิด จะพูด จะทำอะไร ก็ให้ถูกกาละเทศ ไม่ปล่อยให้คนนอกแม้จะเป็นพี่น้องของตนมามีอำนาจเหนือตน ไม่นำสิ่งที่พูดในครอบครัวมาพูดให้ภายนอกได้ฟังเพียงเพื่อจะแสดงว่า ตนเป็นคนของครอบครัว ส่วนวุฒิภาวะทางการเมือง คือ ความรู้เท่าทันว่า เราอาสามารับใช้ชาติบ้านเมือง ไม่ได้มาเป็นเจ้านาย หรือมาเป็นเจ้าของประเทศ เมื่อมีการต่อต้านก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น รับฟัง ไม่หวงแหนเก้าอี้หรือตำแหน่ง ไม่แสดงอารมณ์ โกรธกริ้ว มีโทสะเมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นต่าง

ประการที่เจ็ด คุณยิ่งลักษณ์ต้องเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ผู้นำมักจะรอให้บริวารอิ่มก่อนที่ตนเองจะบริโภค จะรู้สึกอายที่จะรับ แต่รู้สึกองอาจเมื่อเป็นผู้ให้ และมักจะให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ คือ การเสียสละความสุขส่วนตนและครอบครัวเพื่อความสุขของส่วนรวมและประเทศชาติ คุณยิ่งลักษณ์จะเสียสละได้ก็เมื่อขจัดกิเลสคือ ความโลภให้เหลือน้อยที่สุด

ประการที่แปด คุณยิ่งลักษณ์ต้องเป็นคนใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชาติ โดยไม่คิดว่า คนเหล่านั้นจะมา “ขัดลาภ” “เลื่อยเก้าอี้” หรือหาเรื่อง กลั่นแกล้ง อิจฉาริษยาตนเอง รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ เน้นการเมืองภาคประชาชน คือ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยิ่งลักษณ์ ควรฟังทัศนะ คำวิพากย์ วิจารณ์ของ ผู้รู้ นักวิชาการ และนักปราชญ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ มิใช่มัวตอบโต้ ดูหมิ่นดูแคลนนักวิชาการ ไม่ดูหมิ่นดูแคลนข้าราชการ คิดว่า ข้าราชการมีสติปัญญาด้อยกว่านักธุรกิจ ปัจจุบันอาจจะเป็นความจริงที่คนมีสติปัญญาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ๆ จำนวนไม่น้อยไม่อยากรับราชการ แต่อดีตไม่ใช่ เพราะในอดีตนั้นคนมีปริญญามีสติปัญญาจะเลือกเข้ารับราชการมากกว่าเข้าสู่วงการธุรกิจ ดังนั้น ผู้นำจะต้องไม่คิดว่า นักวิขาการที่เป็นข้าราชการก็ดี เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ดี มีสติปัญญาด้อยกว่าตนเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีบางคน

ประการที่เก้า  คุณยิ่งลักษณ์ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ จริงใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่หลงตน ว่า เป็นผู้เสียสละ ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ จึงเห็นคนอื่นต่ำกว่าตนเอง เมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ควบคุม อารมณ์ไม่ได้ ในการบริหารองค์กร สิ่งที่ถือว่า เป็นลักษณะเลวร้ายที่สุดของหัวหน้าหน่วยงาน คือ การแสดงอาการโกรธให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเห็น โดยแสดงอาการโกรธเกรี้ยว พูดจากกระโชก ตระหวาด ฯลฯ เพราะเป็นพฤติกรรมที่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตราที่ว่า ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

          ประการที่สิบ คุณยิ่งลักษณ์ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรม คือ สภาวะแห่งความดี จริยธรรม คือ บรรทัดฐานของการประพฤติปฏิบัติ ตามคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์ สุจริต คิด พูด และกระทำในที่แจ้ง ไม่หลบหลีก ซอกแซก เร้นรับ ต้องมีพรหมวิหาร 4 คือปรารถนาให้ประชาชนมีความสุข ต้องการให้เขาพ้นทุกข์ ชื่นชมยินดีเมื่อประชาชนได้ดีมีความสำเร็จ และเป็นกลาง ไม่คิดว่า ประชาชนเป็นฝ่ายตรงกันข้าม แม้แต่ฝ่ายค้าน ต้องแยกบทบาทให้เด็ดขาดระหว่างความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งต้องเป็นกลางอย่างมั่นคง กับ บทบาทการเป็นหัวหน้าพรรคหรือผู้บริหารพรรค ซึ่งมีฝ่ายค้านฝ่ายไม่เห็นด้วย  ผู้นำต้องมีเทวธรรม คือ ละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป คือ เชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ควรเชื่อว่า นรกสวรรค์มีจริง และควร “เชื่อตอนเป็น ดีกว่าเห็นตอนตาย” คุณยิ่งลักษณ์ต้องเคารพรัฐธรรมนูญ ไม่หาทางหรือช่องโหว่ที่จะตีความกฎหมายเพื่อเข้าข้างตนเอง หากพิจารณาตามความเป็นจริง แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หากคุณยิ่งลักษณ์มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ เข้าไปก้าวก่ายครอบงำองค์กรอิสระหรือกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ตัว

             คุณลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ใช้ได้ทุกองค์กร ทุกประเทศ ไม่เฉพาะประเทศไทย หากคุณยิ่งลักษณ์รักษาคุณลักษณะ ๑๐ ประการได้ และผมเชื่อมั่นว่า คุณยิ่งลักษณ์จะทำได้ เมื่อนั้นคุณลักษณ์ ก็จะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณที่พี่ชายคุณยิ่งลักษณ์ได้ทำไปแล้ว เมื่อนั้นคุณยิ่งลักษณ์จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำบุญแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ 

 

  (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

 

ภาพพจน์นักการเมืองไทย-ไม่มียุคใดเสื่อมทรามถูกเปรียบเปรยเป็นสัตว์เหมือนยุดนี้

โดย กุหลาบแดง #22

มแทบไม่เชื่อเลยว่า จะได้เห็นความตกต่ำของการเมืองไทยที่นักการเมืองมีพฤติกรรมโกงชาติโกงแผ่นดิน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่วนพรรค มากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ เหมือนในพ.ศ.นี้ ในปีที่ประเทศชาติมีความแตกแยกทางความคิด นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่เป็นเดือดเป็นแค้นกับการสูญเสียแผ่นดิน และยอมให้ประเทศเพื่อนบ้านดูหมิ่นเหยียดหยามจนแทบจะไม่เหลือศักดิ์ศรีของความเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจ ในแหลมทองก่อนที่จะถูกฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาย่ำยี ยึดดินแดนจาก 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรของอาณาจักรไทย จนเหลือไม่ถึงครึ่งของพื้นที่ประเทศไทยที่เคยมี

        เมื่อมีประชาชนประณามนักการเมือง เชิญชวนไม่ให้ปล่อยสัตว์เข้าสภา ก็ต้องถือว่า พวกเขาคงเหลืออดจริงๆ ดัวยเหตุนี้ ผมจึงลองวิเคราะห์ดูแล้ว ก็พบว่ามีนักการเมืองหลายประเภทมีพฤติกรรมเยึ่ยงสัตว์จริงๆ ผลการวิเคราะห์ อาจไม่ดรงกับที่ผู้ชุมนุมประท้วงและเชิญชวนให้ประชาชน "Vote No" ก็ได้ ที่ผมวิเคราะห์ได้ 5 ประเภทคือ (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

  การยกเลิกกฎหมายละเมิดพระมหากษัตริย์-ทำเพื่อใคร อะไรอยู่เบื้องหลัง (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

แนะนำระบบการศึกษาไร้พรมแดน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

Bangkokthonburi's Borderless Education System: A Brief Introduction  (English Please Click)

เสรีภาพทางวิชาการ-มีมากมายถึงกับจะพูดเข้าข้างศัตรูของชาติและท้าทายกฎหมายเชียวหรือ? (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ฝันไปเถอะ ทั้งชาติก็ไม่มีวันเป็นจริง!!! (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การสลายพันธมิตรที่ชุมนุมโดยสันติ-ไม่กลัวการนับถอยหลัง ไปสู่จุดจบของรัฐบาลหรือ? (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกับการรักษาอธิปไตยของชาติ-สมคบกันเข้าข้างเขมร อย่างน่าสลดใจที่สุด! (อ่านต่อโปรดคลิ้ก) ! (อ่านต่อโปรดคลื้ก)

ดินแดนไทยติดชายแดนเขมรที่เป็นค่ายอพยพของสหประชาชาติ ไทยปล่อยให้เขมรเข้ามาครอบครองตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ได้อย่างไร?(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง-ความคิดชวนตำหนิ ของผู้บริหารประเทศที่หลงใหลฝรั่งจนลืมความเป็นไทย (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง: กรณีพิพาทเขาพระวิหาร-ข้อเท็จจริงที่ทำไม เขมรจึงปกป้องบันทึกความเข้าใจ พ.ศ.2543- (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

คุณธรรม: คารวะ "แม่" แห่งแผ่นดินไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

คุณธรรม: โสฬสมาตาคติ: ข้อควรรำลึกถึงพระคุณแม่ 16 ประการ- (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง "คำถามค้างใจกรณีไทยเกือบจะเสียดินแดนรอบ เขาพระวิหาร-เป็นเพราะความไม่สนใจปัญหา ความหวาดกลัว หรือความไม่ไวต่อสถานการณ์ของรัฐบาล"- .(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง การล้มเจ้าล้มสถาบัน-เหตุอันควรประท้วงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ "เสื่อผืนหมอนใบ"ที่เข้ามาพึ่งพระโพธิสมภารแต่ปล่อยให้ลูกหลานเนรคุณเจ้าของแผ่นดิน"(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง  "ลักษณะสำคัญของการศึกษาที่เมืองไทยหลงทางมากกว่าร้อยปี" - (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง "คุณธรรมนำการปรองดอง-เพียงยึดหลักนิติรัฐ ความปรองดองจะเกิดขึ้นในบ้านเมือง"  (คลิ้กเพื่ออ่านต่อ)

การศึกษา "การศึกษาระดับปริญญาโท-เอกในเมืองไทยและต่างประเทศ: จุดด้อย จุดเด่นที่ควรส่งเสริมและค่านิยมที่ควรพัฒนา"- (คลิ้กเพื่ออ่านต่อ) 

ธรรมะกับชีวิต "ฮวงจุ้ยที่" ไหนจะสู้ "ฮวงจุ้ยใจ": ความหลงผิดในศาสตร์ลมและน้ำของจีน  (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การบ้านการเมือง "5 อย่า"เพื่อความอยู่รอดของชาติ: อย่ายุบสภา อย่าปรองดองกับคนไม่ดี อย่านิรโทษกรรมคนทำชั่ว อย่าเกรงใจนักการเมืองเห็นแก่ตัว และอย่าแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คลิ้กเพื่ออ่านต่อ) 

ธรรมะกับชีวิต  ความรักของนกกระจิบ-ข้อเตือนใจคนที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง (คลิ้กเพื่อดูภาพและคำบรรยาย)   

บทความในอดีต

การเมือง  "พฤษภามหาวินาศ-ความอาฆาตแค้นเผาผลาญบ้านเมือง จนวายวอด  ปรากฏการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองพระพุทธศาสนา"- (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

การเมือง "ถางไร่มะเขือเทศ--ขจัดตำรวจสีกากีใส้แดงสิ่งแรกที่ต้องปฏิรูป อย่างเร่งด่วน?"(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)    

การเมือง  "ขี้แพ้ชวนตี แทนที่จะสงบเสงี่ยมเจียมตัว-นักการเมืองหลงยุค หลับไหล เข้าข้างตนเอง ไม่สำนึกว่า ตนก็อาจมีส่วนสนับสนุนพวกก่อการร้ายมีโทษถึงประหาร" (อ่านต่อโปรดคลิ้ก) 

การเมือง สื่อต่างชาติกระชากหน้ากาก"ไอ้โม่งดำ"--กาฬเทพปกป้อง กลุ่มผู้ก่อการร้าย เสื้อแดง--(อ่านต่อโปรดคลิ้ก) 

การเมือง  เป็นสภาเถื่อนไปแล้วหรือจึงยอมให้เป็นเวทีซักฟอกความชั่ว บิดเบือนความจริง และตลบแตลงอย่างน่าแขยงที่สุด? (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจัด ผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้าง ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

"ยุติการชุมนุม-แกนนำมอบตัว ชัยชนะของรัฐบาลที่จะนำไปสู่การ ฟื้นฟูบ้านเมือง" (อ่านต่อโปรดคลิก)                                                                                         

"แผ่นดินของพ่อ"--วาทะจรรโลงใจ ท่ามกลางความวุ่นวายในแผ่นดิน (อ่านต่อโปรดคลิ๊ก)

"การประกาศสลายผู้ชุมนุม-ล้มเหลวซ้ำซาก จนสุดจะทน"(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)                              

ปรองดอง ร้องขอหรือง้องอน-แนวคิดผิด กระบวนการไม่ถูกต้อง เงื่อนไขไม่ครบ จะสำเร็จได้หรือ?  (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)                                              

"เส้นทางปรองดอง-นายกรัฐมนตรีขาดภาวะผู้นำ ละทิ้งหลักการที่จะไม่ยุบสภาภายใต้แรงกดดัน และหันหลังให้ประชาชน ผู้สนับสนุนอย่างไม่แยแสหรือไม่?" (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้าง ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (อ่านต่อโปรดคลิ้ก)                            

ฝ่ายชั่วกับฝ่ายดี ดูจากสีจะแยกได้หรือไม่?(อ่านต่อโปรดคลิ้ก)

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

 Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

 

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ      ฉบับละเอียด พรรณนาประวัติ ผลงานและทัศนะ

 

คติประจำใจ:

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาทางไกล

ประธานผู้บริหาร (Chief Executive Officer-CEO)

วิทยาลัยการศึกษาไร้พรมแดน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

อดีต:

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ." อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open University-DOU), Asuza, California (2001)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

 

 

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

 ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัย เกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐  ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ