โปรดแสดงความคิดเห็น

 


PRE-VOTE:

Before entering to read the information, please cast a vote to tell us if you believe Buddha Birthplace is here in Suwannabhumi  (where Thailand, Laos, Cambodia, Burma and Raman are presently located) not in Nepal.
ก่อนเข้าไปศึกษาข้อมูลจาก Website แห่งนี้ โปรดโหวตก่อนเพื่อแสดงความเชื่อของท่านว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากมีใครมาบอกท่านว่า พระพุทธเจ้ามิได้ประสูติในอินเดียหรือเนปาล แต่ประสูติในดินแดนสุวรรณภูมิที่ประกอบด้วยไทย ลาว เขมร พม่า มอญ?
เห็นด้วยมาก/Highly Convinced เห็นด้วย/Convinced ไม่แน่ใจ/Uncertain ไม่เห็นด้วย/Not convinced


 ผลการ Vote/Result


free hit counters

Webmaster: cbrahmawong@hotmail.com