[เหตุแห่งความสงสัย] [ พุทธโบราณสถาน][ ภูมิศาสตร์][ พุทธสถาปัตยกรรม][ วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล][ ภาษาสมัยพุทธกาล]

<<<[หน้าบ้าน] [ ขนบธรรมเนียมประเพณี][ ตำนาน/งศาวดาร][ ข้อสังเกตเพิ่มเติม] <<<[หน้าแรกภาษาไทย]

ประมวลภาพถ่ายเอกสารสำคัญที่แสดงว่า ชมพูทวีปอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ

หลักฐานใน "พระราชพงศาวดารกรุงเก่า" ที่แสดงว่า ชมพูทวีปอยู่ในสุวรรณภูมิ

 

 

หลักฐานเอกสาร #

พระมหาจักรพรรดิ์มีพระราชสารสงบศึกษาและขอพระราชโอรสคืน โดยเขียนว่า "...ขอจำเริญทางพระราชไมตรีมายังสมเด็จพระเจ้าหงษาวดี ผู้มีอิศรภาพใหญ่ยิ่งกว่าขัตยราชสามนต์ในชมพูทวีป...."

 

 

หลักฐานเอกสาร #

แสดงว่า กุรุราฐ และอินทปัตถ์ คือ กัมพูชา หรือกัมพูชาตั้งอยู่ในกุรุราฐ (แดนทราย) ไม่ใช่อยู่ในประเทศอินเดีย

 

โปรดสังเกตคำว่า กุรุราฐ กับ ปัจจันตชนบท ที่บอกว่า "...กรุงศรีอยุธยา ก็มีปัจจันตชนบทเป็นแว่นแคว้น...."

ทั้งสองนี้ปรากฏในพระไตรปิฎก (โปรดดูหน้า ๖๐ ในสังคีติยวงศ์)

  

  

หลักฐานเอกสาร #

กรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะมีทะเลล้อมรอบ  เมื่อพระเจ้าทรงธรรมทรงพบพระพุทธบาทได้ทรงเสด็จโดยทางเรือ และได้สร้างตำหนักที่ท่าเรือ ฝั่งทะเลน่าจะคลุมบริเวณกว้าง พระนเรศวรในคราวเสด็จไปตีกรุงหงสาวดีต้องใช้เวลาเสด็จทางชลมารค ๕ วันจึงถึงกาญจนบุรี ฝั่งตะวันออกคงเรียบมาถึงปทุมธานีจึงมีท่าที่ตำบลโขลง เรียกว่า ตำบลท่าโขลง