[เหตุแห่งความสงสัย] [ พุทธโบราณสถาน][ ภูมิศาสตร์][ พุทธสถาปัตยกรรม][ วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล][ ภาษาสมัยพุทธกาล]

<<<[หน้าบ้าน] [ ขนบธรรมเนียมประเพณี][ ตำนาน/งศาวดาร][ ข้อสังเกตเพิ่มเติม] <<<[หน้าแรกภาษาไทย]

ประมวลภาพถ่ายเอกสารสำคัญที่แสดงว่า ชมพูทวีปอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ

หลักฐานใน "ประกาศเทวดา ในคราวสังคายนาพระไตรปิฎก ใชรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑

 

 

ประกาศโองการเทวดา สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. ๒๓๓๑ สมัยรัชกาลที่ ๑